• studentrabatt vaccin

  Studentrabatt 15%

  På vaccinationer gäller alltid studentrabatt mot uppvisande av giltigt studentlegitimation.

 • vaccinering resevaccin vaccination

  Vi kan vaccin

  Välkommen till våra vaccinationsmottagningar på Avenyn i Göteborg eller i centrala Tanum. Vi vaccinerar er och er familj mot inrikes sjukdomar som utrikes hot. 

   

  För vacciner och pris...

Vaccinationer inrikes

 

Här kan du läsa mer om lunginflammation/pneumokocker, influensa, TBE, om grundskydd och rotavirus.

 

Lunginflammation (pneumokocker)

 

Pneumokocker kan orsaka allvarliga sjukdomar och livshotande infektioner

Pneumokocker är en av våra vanligaste bakterier och orsakar besvärliga sjukdomar som luftvägs, öron- och bihåleinflammation. De kan även orsaka mycket allvarliga sjukdomar som lunginflammation, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning och kan i värsta fall vara livshotande (1).

 

Nysningar, hosta och nära kontakt sprider pneumokockbakterierna

Pneumokocker sprids genom nysningar, hosta eller nära kontakt mellan människor som bär på bakterien i näsa och svalg. Särskilt vanligt är det att barn bär på pneumokocker och smittspridningen sker lättare när barn samlas i stora grupper som på daghem eller förskola. Därifrån sprider sig sedan smittan till föräldrar och anhöriga, och vidare ut i samhället.

 

Pneumokockvaccin till små barn 

Från och med 1 januari 2009 ingår vaccinering mot pneumokocker i det allmänna svenska vaccinationsprogrammet för barn. Pneumokockvacciner av denna sort har använts i andra delar av världen sedan 2000 och är väl beprövat. Vaccinet ges vid tre, fem och tolv månaders ålder på barnavårdscentralen (BVC).

 

Pneumokockvaccin till vuxna

Pneumokockbakterier är den vanligaste orsaken till lunginflammation hos vuxna och den bakterie som orsakar totalt sett flest dödsfall i lunginflammation (1). Risken att drabbas av allvarliga pneumokockinfektioner ökar redan från 50 års ålder. Har man dessutom andra underliggande sjukdomar som lungsjukdom, diabetes, hjärt-kärlsjukdom är risken ännu större. Personer som saknar mjälte eller normal mjältfunktion eller har nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering, eller som tidigare haft pneumokockinfektion eller lunginflammation, har också en ökad risk för pneumokockinfektioner. Mot bakgrund av att pneumokocker kan orsaka både svår sjukdom och i värsta fall vara livshotande rekommenderar Socialstyrelsen (2) pneumokockvaccin till personer över 65 år eller personer med ökad risk för pneumokocksjukdom.

 

De personer som inte tillhör en riskgrupp men som av andra skäl vill vaccinera sig, som exempelvis att man är över 50 år eller ofta träffar små barn, kan också överväga pneumokockvaccin.

 

För mer information se www.lunginflammation.se. Du kan också vända dig till vår personal för frågor eller ytterligare information.

 

Referenser:
1. WHO. 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine. WHO Position paper. Wkly Epidemiol Rec. 2008;83(42):373-384
2. SOSFS 1994:26 Socialstyrelsens allmänna råd; Vaccination mot pneumokocker, http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1994-26


 

Influensa

 

Influensa är en mycket smittsam virusinfektion (luftburen droppsmitta) som går i större eller mindre epidemier nästan varje vinter. För den som är ung och frisk är influensan sällan farligt men för den gamla eller sjuka kan den utgöra ett allvarligt hot. Även vid tämligen lindriga epidemier ser man vanligen en överdödlighet på flera tusen personer i Sveriges befolkning. Vaccination mot influensa ger ej ett totalt skydd men minskar kraftigt risken för insjuknande och allvarliga komplikationer. Skyddet varar bara en säsong så vaccinationen bör upprepas varje höst (oktober-november).

 

Influensavirus är mycket föränderligt och den immunitet som erhållits efter sjukdom eller vaccination är ganska kortvarig. Ibland räcker skyddet helt eller delvis under några års tid. Ibland, då influensavirus ändrat skepnad totalt, blir alla helt mottagliga. Dessa mer uttalade influensautbrott har fått benämningar från de länder där de uppstått, som spanska sjukan, ryska snuvan, asiaten och Hongkong-influensan.

 

Influensavaccin rekommenderas till:

 • Personer med svåra kroniska sjukdomar, framför allt hjärt- och lungsjukdomar
 • Personer över 65 år oberoende av hälsotillstånd.
 • Personer som bor ihop eller arbetar med personer i ovanstående riskgrupper för att minska risken att smitta dem
 • Influensavaccination bör också övervägas vid resor till områden där influensa går.

 

TBE

 

Tick-Borne-Encephalitis vilket betyder fästingöverförd hjärninflammation och de flesta fallen ses under sommaren och hösten. TBE-viruset finns hos fästingar på vissa öar i Stockholms skärgård, Åland och längs ostkusten i Sverige. Vidare finns fall från Lidköpingstrakten och norr om Kungälv (se karta). Årligen insjuknar i Sverige knappt 200 personer. Smittrisk föreligger också vid längre tids vistelse i Östeuropa samt på vissa ställen i Österrike. Sjukdomen förekommer troligen ej utanför Europa. Förskolebarn insjuknar sällan. Vaccination rekommenderas endast till personer som längre tid (månader) vistas ute i naturen i riskområden (vid mycket tät "naturkontakt" kan vaccination vara motiverad även vid kortare vistelse). Vaccinationen omfattar flera injektioner och bör inledas minst ett halvt år innan smittrisken. En utmärkt hemsida om fästingar och TBE är fasting.nu samt Smittskyddsenhetens TBE-sida.

 

Hos oss kan du vaccinera dig mot TBE året runt och under fästingarnas högsäsong kan du även vaccinera dig på någon av vår TBE-buss stopp. Den stannar vid ett flertal ställen runt om i Västsverige. För schema läs här.

 

Grundskydd - kombinationsvaccin
 

Grundskydd är vaccination mot sjukdomar som man behöver skydd mot både som barn och vuxen, därför får man dessa vacciner som barn. Grundskyddet håller inte alltid hela livet utan behöver fyllas på (boostras) med jämna mellanrum. I det nuvarande barnvaccinationsprogrammet gäller detta för difteri, stelkramp, kikhosta och polio. De är allvarliga sjukdomar som det är viktigt att vi fortsätter att skydda oss mot även som vuxna.  Svenska experter anser att grundskyddet bör fyllas på minst var 20:e år.

 

Boostrix polio är ett praktiskt sätt att få grundskyddet påfyllt i en dos, behövs bara ett stick och ger samma skydd som om de ingående vaccinerna ges separat.

 

Rotavirus (barndiarré)
 

Rotavirus är den vanligaste orsaken till akut diarrésjukdom med feber och kräkningar hos barn i åldern 0-5 år. Barnen kan bli svårt uttorkade och medtagna. Vaccinationen ges i munnen och ska vara avslutad före 25 veckors ålder.

 

Det är viktigt att aktivt diskutera vaccination mot rotavirus tidigt. De minsta barnen har störst risk för att drabbas av allvarlig sjukdom med sjukhusinläggning som följd. Det är därför viktigt att påbörja vaccinationen tidigt.

 

Så vaccineras ditt barn mot rotavirus

Vaccinationsschemat omfattar 2 doser. Första dosen kan ges från 6 veckors ålder. Det ska vara ett intervall på minst 4 veckor mellan doserna. Vaccinationerna ska helst ges innan 16 veckors ålder, men måste vara avslutat vid 24 veckors ålder.

 

Rotavirusvaccinationen av ditt barn ingår ännu inte i det svenska vaccinationsprogrammet. De föräldrar som vill vaccinera sina barn idag får vända sig till BVC eller vaccinationsmottagningar och bekosta vaccinationen själva.

 

Läkaren eller sköterskan kommer att ge rekommenderad dos av Rotarix till ditt barn. Vaccinet (1 ml vätska) ska ges oralt (via munnen). Vaccinet får under inga omständigheter injiceras. Ditt barn kommer att få två doser av vaccinet. Doserna ges vid olika tillfällen med ett intervall på minst 4 veckor mellan de två doserna. Den första dosen kan ges från 6 veckors ålder. Båda vaccindoserna måste ges innan 24 veckors ålder, och de bör helst ges innan 16 veckors ålder. Om ditt barn spottar ut eller kräks upp större delen av vaccindosen kan en ny vaccindos ges vid samma vaccinationstillfälle.

När Rotarix ges till ditt barn som första dos rekommenderas att ditt barn också får Rotarix (och inte ett annat rotavirusvaccin) som andra dos.

 

Det är viktigt att du följer instruktionerna från läkare och sköterska angående återbesök. Om du glömmer ett avtalat besök, ska du be läkaren om råd.

 

För att läsa om vad Smittskyddsinstitutet informerar om Rotavirus, klicka här.

 

Frågor kan du skicka till bvc@kvarterskliniken.se så ska vi försöka svara så fort som möjligt. Ange Rotarix i ämnesraden.